Баталгаат малын мах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад малыг ялган тэмдэглэн (ээмэгжүүлэн) цахим системд бүртгэж байна

2023-04-25

Баталгаат малын мах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад малыг ялган тэмдэглэн (ээмэгжүүлэн) цахим системд бүртгэж байна.