Улсын хэмжээнд 13.0 сая төл хүлээн аваад байна

2023-04-30

Төллөвөл зохих 27.9 сая эх малын 47.3 хувь буюу 13.0 сая эх мал төллөөд байна. Бүсээр нь авч үзвэл: Баруун бүс 38.0 хувь, зүүн бүс 46.4 хувь, төвийн бүс 43.8 хувь, хангайн бүс 56.8 хувьтай мал төллөлт үргэлжилж байна.

Улсын хэмжээнд 13.0 сая төл хүлээн авч, 12.1 сая төл бойжиж, бойжилт 92.9 хувьтай байна.