ЕБС-ийн сурагчдын сурлагын үнэлгээ олон улсын дунджаас доогуур байна

timelive.mn 2023-12-6

PISA 2022 сурлагын амжилтын олон улсын үнэлгээнд хамрагдсан 196 сургуулийг үзүүлсэн амжилтаар нь улс дотор нь эрэмбэлсэн үзүүлэлтийг танилцуулж байна.

Манай сургуулиуд нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтээр 86 орчим хувь нь олон улсын дунджаас доогуур байна. Энэ 86 хувийн ихэнх нь аймаг, сумын сургуулиуд байгаа юм. Тиймээс орон нутаг руу чиглэсэн бодлогыг тодорхойлж ажиллана.

Гэхдээ топ гүйцэтгэлтэй сургуулиуд, сурагчид бас бий. Олон улсын дунджаас дээгүүр гүйцэтгэл буюу топ түвшинд үзэлэгдсэн байдлыг судлагдахуун тус бүрээр харуулж байна.

Математикийн гүйцэтгэлээр 30 сургууль

Унших чадварын гүйцэтгэлээр 4 сургууль

Байгалийн ухааны гүйцэтгэлээр 9 сургууль топ амжилт үзүүлсэн байна.