Хүүхдийн мөнгийг хоёрдугаар сарын 7-нд олгоно

timelive.mn 2024-01-31

Хоёрдугаар сарын хүүхдийн мөнгө, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгох хуваарийг танилцуулж байна.

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

Асаргааны тэтгэмж

Амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох дэмжлэг, хөнгөлөлт

Алдар цолтон, ахмад настанд олгох хөнгөлөлт, тусламж

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ энэ сарын 8-нд

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж

Эцэг эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмжийг энэ сарын 20-нд

Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний мөнгө

Насны хишиг

Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламжийг олгоно.