Улсын хэмжээнд 50,258 албан тушаалтан ХАСХОМ-ээ хуулийн хугацаанд шинэчлэн гаргажээ

timelive.mn 2024-02-16

Авлигатай Тэмцэх Газар(АТГ)-аас Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах албан тушаалтнуудын 2023 оны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шинэчлэн гаргуулах ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.

Урьдчилсан байдлаар улсын хэмжээнд нийт 127 байгууллагын 50,258 мэдүүлэг гаргагч хуулийн хугацаанд мэдүүлгээ гаргалаа.

Мэдүүлэг гаргавал зохих нийтийн албан тушаалтнуудаас нэг хүн буюу АШУҮИС-ийн Монгол-Японы эмнэлгийн нэр бүхий мэдүүлэг гаргагч хуулийн хугацааны дотор хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ шинэчлэн гаргаагүй байна.

Мэдүүлэгтэй холбоотой дэлгэрэнгүй тайлан мэдээ нэгтгэх ажил 2024 оны хоёрдугаар сарын 17-ноос гуравдугаар сарын 1-нийг хүртэл үргэлжилнэ гэж АТГ-аас мэдээлэв.