Сүхбаатар аймгийн Даргьганга сум, Ганга нуурын орчим 30 га газарт мод тарих ажил үргэлжилж байна

timelive.mn 2024-06-13

Татам хэсгийг ойжуулснаар голын татам орчмын экосистем сэргэж ан амьтад цуглах, бичил уур амьсгал бүрдэж хүн амьтан амьдрах таатай орчин бүрдэх, өнгөн хөрсний элэгдэл багасах, хөрсний чанар сайжрах, усны чанар, нөөцөд сайн нөлөө үзүүлж эргэн сэргэх боломж бүрдэнэ.

УАНС-ийн санхүүжилтээр НҮБХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр МУ-ын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй АДАПТ төслөөс усны урсац бүрдэх эх болон гол, мөрний сав газрын унаган төрх, экосистемийг хамгаалах зорилгоор татмын ойжуулалтын ажлыг зорилтот 4 аймагт гүйцэтгэж байна.